หน้าแรกหน้าแรก
ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
ติดต่อเราติดต่อเรา
เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียน
ประกาศผลสอบ
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา
   การก่อตั้ง
 กระทรวงการศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้จัดดั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ขึ้นโดยได้ประกาศ ณ. วัน  ที่ 27 เดือน กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2537 เพื่อ  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่ พระองค์ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบปีที่ 50 นับเป็นโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ลำดับที่ 28 โดยก่อสร้างบนพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 204 ไร่ 13 ตารางวา ณ.บ้านย่อ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ห่างจากตัวเมืองยโสธรไปทาง  ทิศตะวันออก ประมาณ 10 กิโลเมตร ในการก่อสร้างเบื้องต้นนั้น พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงได้พระราชทานเงิน  เพื่อก่อสร้างหอ นอนมาตรฐาน จำนวน 1 หลัง และเรือนพยาบาลจำนวน 1 หลัง ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมมอบให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ดูแลรับ  ผิดชอบร่วมกับกรมสามัญศึกษา
 

 การเรียนการสอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนประเภทรับนักเรียนอยู่ ประจำ เช่นเดียว  กับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ ในการนี้เพื่อจัดการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่  ประสบกับ ความยากไร้ ทางเศรษฐกิจ สังคม  , ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และส่ง เสริมความมั่นคงของชาติ ตลอดจนรับนักเรียนในพระราชานุ  เคราะห์ โรงเรียนราช ประชานุเคราะห์ 28  จังหวัดยโสธร ได้เปิดรับนักเรียนครั้งแรก ในปีการศึกษา  2538  ในปัจจุบัน มีนักเรียนเข้ารับการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ไปจนถึง ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6โดยมี  นักเรียน 883 คน ภายใต้การดูแลของครูและ  บุคลากร 32 คน  
 
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นพะยอม ซึ่งเป็นไม้ต้นสูง 15 - 30 เมตร เปลือกสีเทาเข้มแตกเป็นร่องใบเดี่ยวออก สลับ รูปขอบ ขนาน ปลายมนหรือเป็นติ่งสั้นๆโคนมนขอบเป็นคลื่นผิวเกลี้ยงเป็นมันดอกสีขาวกลิ่นหอมจัดออก เป็นช่อใหญ่ตามกิ่งและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันกลีบดอก 5 กลีบ เรียงเวียนกับแบบกังหันเมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง1-2เซนติเมตร เกสร ตัวผู้ 15 อัน ผลรูปรีกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว ประมาณ 2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงเจริญไปเป็นปลีกยาว 3 ปลีกสั้น 2 ปลีกคล้ายผลยางโดยดอกจะผลิบานในช่วงฤดูหนาวของทุกปี


 
ความเป็นมาของชื่อโรงเรียน
ชื่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ซึ่ง ความหมายของคำว่า ราชประชา ราช มาจากคำว่า พระราชา , ประชา มาจากคำว่า ประชาชนเมื่อนำมารวม กัน จึงให้ความหมายว่า พระราชา และ ประชาชน ที่ซึ่งอนุเคราะห์ ซึ่งกันและกัน ในการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร แห่งนี้นั้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในประราชบรมชูประถัมภ์ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้น เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ แห่งที่ 28 ของประเทศไทย และอยู่ที่จังหวัดยโสธร ปัจจุบัน มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ทั้งหมด 43 แห่ง และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหา และให้โอกาสด้านการศึกษาของนักเรียน ในประเทศไทย ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร นี้สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นปีที่ 50


 


ตราโรงเรียนและสีประจำ
เป็นตราพระมงกุฎเปล่งรัศมีรอบรัชการที่ 9 โดยโรงเรียน ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้โรงเรียน ใช้ตราของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ โดยอนุโลม โดยพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ทรงเป็นองค์ชนูปถัมภ์ของโรงเรียน 

โดยมีสีประจำโรงเรียนคือ สีฟ้า และสีดำ
สีฟ้า อันหมายถึง สีแห่งความยิ่งใหญ่กว้างไกล และเป็นสีประจำมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ 
ส่วนสีดำ อันหมายถึง ความเข็มแข็ง บึกบึน ของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ที่ต้องอดทน บากบั่น เพื่อความสำเร็จ

 


 
ปรัชญาและพระบรมราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงมีพระบรมราโชบายเน้นการขยายโอกาศทางการศึกษา ให้ทุกคนเข้าการถึงศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษา เพื่อนำความรู้ไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ โดยได้พระราชทานพระราชดำรัสตอนนึงไว้ว่า "ให้การศึกษาและอบรม บ่มนิสัยนักเรียนให้เป็นคนดี มีเมตา กรุณา ให้นักเรียนทุกคนตั้งใจจนสุดความสามารถ เมื่อเรียนจนถึงระดับใดแล้วให้มีความสามารถ นำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้ " นี้จึงเป็นที่มาของพระบรมราโชบายที่ให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ทั้งมวล ได้น้อมนำไปปฏิบัติตามที่พระองค์ฯได้พระราชทานพระบรมราโชบายไว้ว่า " สอนให้เด็กเป็นคนดี มีเมตตา กรุณา " 

ภายใต้ปรัชญา
บรรยากาศการเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณภาพชีวิต 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.