หน้าแรกหน้าแรก
ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
ติดต่อเราติดต่อเรา
เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียน
ประกาศผลสอบ
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

     
เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยยึดแนวทางพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

     จงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมนำแนวทางพระราชดำริ 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

     มารยาทดี สามัคคี มีความอดทน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.