หน้าแรกหน้าแรก
ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
ติดต่อเราติดต่อเรา
เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียน
ประกาศผลสอบ
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา

พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)

  1.จัดการศึกษาให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้เรียนอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ
  2. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
  3. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีการบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการผู้เรียนและชุมชน
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิจมที่พึงประสงค์ และดำรงชิวิตตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
  5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล
  6.ส่งเสิรมสนับสนุน ครู บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเต็มตามศักยภาพ
  7. ประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 


เป้าประสงค์(Corporate Objectives / Goals)

     นักเรียนด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และสามารถดำรงชิวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุขตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.