หน้าแรกหน้าแรก
ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม
ติดต่อเราติดต่อเรา
เมนู
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
รับสมัครนักเรียน
ประกาศผลสอบ
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา

 


สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว" โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ จัดตั้งงาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพื่อเป็นสื่อในการสร้าง จิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ สวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ ต่อไป ซึ่งสามารถดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียนโดยมีองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็น ประโยชน์ต่อเนื่องใน 
 การเรียนการสอนวิชาต่างๆ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงเป็นการดำเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมี การรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบันทึกรายงานและข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมสำหรับศึกษาค้นคว้าและมีการนำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการดำเนินการให้สอดคล้อง กับสภาพท้องถิ่น 
และด้วยพระราชดำริข้างต้นนั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แก่นักเรียนตลอดจนผู้สนใจ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พันธ์พืชท้องถิ่น ที่มีความหลากหลายในแผ่นดินแถบอิสานนี้ให้ยังคงดำรงไว้. 

พืชที่อยู่ในกระบวนการศึกษาวิจัยและสืบค้นสรรพคุณ
ต้นกะเม็ง
ต้นพวงม่วง
ต้นกกลังกา
ต้นกระโดน
ต้นกล้วย
ต้นโกสน
ต้นข่อย
ต้นตะเคียนทอง
ต้นไทรย้อย
ต้นพริก
ต้นเฟื้องฟ้า
ต้นมะค่าแต้
ต้นมะค่าโมง
ต้นโมก
ต้นสนหางสิงห์
ต้นสัก
ต้นหมากเหลือง
ต้นมะกรูด
ต้นก่อเดือย
ต้นประดู่
ต้นเปลือย
ต้นตะใคร้
ต้นเตยหอม
ต้นพยุง
ต้นพอก
ต้นพะยอม
ต้นพุทธรักษา
ต้นเฟิร์น
ต้นมะเขือ
ต้นยางนา
ต้นราชพฤกษ์
ต้นสะแบง
ต้นหมากเด็ง
ต้นหมากนวล
ต้นตะโกนา
ต้นกล้วยไม้
ต้นขนุน
ต้นข้าหลวงหลังลาย
ต้นก่อ
ต้นกาสะลอง
ต้นน้อยหน่า
ต้นไผ่เงิน
ต้นพิกุล
กอกกัน
เข็มปัตตาเวีย
เดฟ
ตานกกด

ดูทั้งหมด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.